VoiceFactory : research

Aan de hand van een net opgestart researchproject willen Voice
Factory en het European Lessac Centre aantonen hoe dit soort stem-en lichaamswerk niet alleen zorgt voor een betere communicatie, een grotere creativiteit of betere artistieke prestaties maar ook tot een betere fysische en psychische gezondheid leidt. Arthur Lessac gaat ervan uit dat taalvaardigheid, bewust spreken en bewust omgaan met lichaamstaal mondige, krachtige en duidelijk communicerende mensen ‘oplevert’.

Het stem- en lichaamswerk van Arthur Lessac vertrekt van een sterke link tussen houding, beweging, ademhaling en stem en beklemtoont ook de fysieke taalbeleving. D.w.z. dat wanneer we de stem en de klanken op een bewuste manier hanteren, de woorden letterlijk doordringen tot ons lichaam en onze emoties en op die manier het bewustzijn van wat gecommuniceerd wordt, bij zowel de zender als de ontvanger, versterkt. In dit geval concorderen het gesproken woord en onze lichaamstaal met onze intenties. Het spreken wordt organisch en expressief. We spreken met onze ganse persoonlijkheid. De taal overstijgt het niveau waarop ze enkel een ‘verpakkingsmiddel’ is van boodschappen en ideeën en wordt daadwerkelijk een expressiemiddel, een manier om ons te uiten.

Omdat we ook nieuwsgierig zijn naar het verleden en het heden én omdat we willen meebouwen aan de toekomst, waagt VoiceFactory zich ook aan research en willen we ervaringen uitwisselen met iedereen die op één of andere manier actief is rond, of wiens werk raakvlakken vertoont met thema’s als ‘stem en houding’. ‘présence en psyche’, ‘taal, klank en spreken’, ‘spreken en bewegen in de ruimte’, ….

We denken hierbij aan acteurs, zangers, regisseurs, dansers en bewegingskunstenaars, osteopaten en kinesisten, NKO-artsen, logopedisten, leerkrachten taal en literatuur,psychologen, architecten, designers, scenografen, theatermakers op zoek naar nieuwe vormen, researchers, theaterwetenschappers….

Iedereen die ons kan helpen deze projecten (op nationaal of europees niveau) te realiseren, die hierover met ons van gedachten wil wisselen of die wil toetreden tot het beschermcomité, kan contact nemen met ons.

Het is onze taak om de komende generaties de middelen te geven om deze broodnodige instrumenten en vaardigheden (woordenschat, lichaamstaal, expressie- en observatievermogen) te verwerven. Zoniet kan dit alles alleen maar leiden tot een verarming van onze cultuur en omgangsvormen. En wie weet wat op termijn de invloed zal zijn op onze wetenschappelijke en sociale vaardigheden en op de economie?

In het recente verleden gaf ik al enkele workshops voor taalleerkrachten (secundair onderwijs) waarin we op zoek gingen naar een fysieke en organische beleving van taal en literatuur. De bevindingen die ik daar opdeed hebben alleen maar mijn geloof in het belang van dit werk en onderzoek gesterkt.
Want zoals Yeats het zo mooi verwoordde : ‘God guard me from those thoughts men think in the mind alone. He that sings a lasting song, thinks in the marrow bone.’


Taal beïnvloedt houding en lichaamstaal en vice versa.


Vanuit die optiek houdt Lessac zich bv. niet bezig met articulatiedril, maar wel met het voelen van de specifieke vibraties van elke klank, elke beweging én de emotionele lading die er achter schuilt. Een goede articulatie is uiteraard een gevolg, maar de boodschap wordt zowel door de spreker als door de ontvanger op een totaal ander niveau ervaren (een niveau dat het louter technische of dat van de pure mededeling ver overschrijdt).

Dit onderzoek wil aantonen dat het een noodzaak is dat we mensen opleiden die BEWUST met stem, taal en lichaamstaal kunnen omgaan en die de kracht van klanken, woorden en bewegingen erkennen, herkennen en beheersen.) We willen aantonen dat dit niet alleen van belang is omwille van de taal zelf, of om duidelijker te leren communiceren, maar ook om fysiek én mentaal gezond te kunnen functioneren. (Het leren omgaan met taal en lichaamstaal helpt bij het omgaan met en het uiten van emoties en voorkomt het ophopen van frustraties, stress en emoties die zich fysiek ‘vastzetten’).
Indien we de kracht en de rijkdom van woorden niet leren hanteren, verliezen we een groot deel van onze communicatie- en expressiemogelijkheden, maar ook de cruciale vaardigheid om te nuanceren. Een gebrekkige lichaamstaal (vaak ook doordat door een slechte fysieke conditie en een slechte houding het lichaam vastloopt en aan expressiviteit inboet) versterkt dit fenomeen. Dit alles heeft ongetwijfeld een invloed op hoe we door anderen worden waargenomen en hoe we met hen omgaan.

Om dit alles aan te tonen zal er interdisciplinair moeten gewerkt worden (stempedagogie, taalkunde, bewegingswetenschappen, neurologie, psychologie, communicatiewetenschap, ….). Uit recent onderzoek is gebleken dat ons onderwijs sterk in gebreke blijft als het erom gaat jongeren op te voeden in het omgaan met en het uiten van gevoelens. De media, de huidige samenlevingsvormen, onze communicatiewijzen,…. spelen hier ongetwijfeld een grote rol.

VoiceFactory vzw, Bisschoppenhoflaan 151, 2100 Antwerpen, tel.: +32/(0)476/86.58.07, info[at]voicefactory.be